Cách xử lý khi quên mật khẩu MySQL root trên Ubuntu

by

Tài khoản root của mysql cho phép toàn quyền kiểm soát mysql database. Trong trường hợp đánh mất mật khẩu root, bạn cần có quyền sudo để reset lại password cho mysql. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách xử lý khi quên mật khẩu MySQL root trên Ubuntu (19.04).

Dừng MySQL service

sudo /etc/init.d/mysql stop

Khởi động MySQL không cần password

sudo mysqld_safe --skip-grant-tables

Kết nối đến MySQL

mysql -u root

Đặt password mới cho MySQL root

use mysql;
update user set authentication_string=PASSWORD("mynewpassword") where User='root';
flush privileges;
quit;

Khởi động lại MySQL service

sudo /etc/init.d/mysql start

Truy cập vào database

mysql -u root -p

Nhập password bạn mới tạo khi được yêu cầu.

Leave a Comment